Algemene voorwaarden & Privacy

Leonie van den Udenhout Fotografie
Leonie van den Udenhout
Van Puttenstraat 33
4791EL Klundert
kvk nummer 70637199
Btw nummer NL001807977B30
Mobiel: 06-36 5148 20
Email: info@leonievandenudenhoutfotografie.nl


Algemeen
Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden
van Leonie van den Udenhout- Fotografie.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever
alsmede offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • -. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: leonie van den Udenhout tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 • De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 9.
 • Aw: Auteurswet 1912

Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Cadeaubonnen

Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.                              

Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.                                                           

Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.                                                                                                                                                             

 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

Met newborn en Fine-art portretten wordt er een ’uitgebreide”’ nabewerking gedaan. Bij newborn wordt de babyacne verwijderd en het huidje verzacht en nog andere bewerkingen die de foto nodig heeft. Ook bij Fine-art portretten wordt de nabewerking zorgvuldig en uitgebreid gedaan om tot een Fine-art portret te komen.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie.

Mocht er kort voor een fotoshoot een familielid schade hebben opgelopen in het gezicht zoals schaafplekken of blauw oog kan er contact worden opgenomen om de fotosessie eventueel te verzetten.

Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

De opdrachtgever of andere aanwezige zijn niet gemachtigd om zelf foto’s te maken en te publiceren. Tenzij er anders is overeen gekomen.

Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Leonie van den Udenhout Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Leonie van den Udenhout Fotografie deze selectie heeft gemaakt en het beeldmateriaal naar eigen stijl heeft bewerkt. Leonie van den Udenhout Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die niet geschikt zijn om te tonen. De foto’s worden in kleur geleverd. RAW bestanden worden niet gedeeld en ook niet geleverd.

 

De foto’s komen in een online prive galerij te staan, de foto’s bevatten een watermerk. U kunt daar de selectie aangeven door middel van een hartje aan te klikken en de selectie te bevestigen

De foto’s blijven een maand online, alleen de foto’s van een minishoot blijven 2 weekjes online. De gekozen foto’s ontvangt de opdrachtgever in hoge resolutie via download in de galerij.

De opdrachtgever is vrij om de foto’s ergens te laten afdrukken, maar de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurverandering/kwaliteitsverlies. De fotograaf biedt ook professionele afdrukken en producten aan voor de opdrachtgever.

De levering van producten wordt gedaan als de betaling volledig is voldaan.

Daarna kan de opdrachtgever de producten persoonlijk ophalen. Eventueel kan het ook per post worden verzonden, maar de fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het product. Het kan ook aangetekend verzonden worden.

De kosten voor verzending en aan getekend verzenden zijn hier voor de opdrachtgever.

Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing van € 100,- op locatie exlc fotoproducten en btw.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

De fotograaf hanteerde een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag en zal binnen 5 dagen voldaan moeten worden. Het restant van de factuur moet worden voldaan binnen 5 dagen na de datum van de fotoshoot

Met uitzondering van een Minishoot, deze dient direct na boeking volledig voldaan te worden. Echter worden er bij afzegging wel kosten in rekening gebracht. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden

Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Mocht de factuur niet voldaan zijn na de verstreken betalingsdatum dan krijgt de opdrachtgever nog 1 herinnering. Wordt deze dan nog niet betaald volgt er een incassoprocedure. De foto’s worden ook niet geleverd.

Indien opdrachtgever verzuimt (tijdig) bij de afspraak/fotosessie te zijn is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Zijn er voor de afwezigheid geen gewichtige redenen dan heeft de fotograaf het recht om 75% van het overeen gekomen bedrag  van de fotosessie te berekenen.

Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet bij de afspraak aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf  hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De fotograaf laat dit tijdig weten en er zal in overleg een nieuwe afspraak worden ingepland.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Daarna zal er 75 % van de overeengekomen bedrag van de fotosessie in rekening worden gebracht.

 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, fotowedstrijden, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

Echter wenst de opdrachtgever dit niet moet dit schriftelijk aan de fotograaf aangegeven worden. Hiervoor zit een document in het klantenportaal dat ingevuld kan worden, dat dit men niet wilt.

 

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.  Op alle rechtsverhoudingen tussen Leonie van den Udenhout Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacybeleid

Privacy & Cookie

Bedrijfgegevens

Leonie van den udenhout Fotografie                                                                                                                  van Puttenstraat 33
4791 EL Klundert
Telefoon: 0636514820

 Email: info@leonievandenudenhoutfotografie.nl

Doel

Ik ben zzp-er en ik behandel alle verkregen vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden

Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verdel deel ik uw gegevens met niemand. Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mail en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. U ontvangt alleeen de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor hebt ingeschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leonie van den Udenhout Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Leonie van den Udenhout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

–Voor het delen van de fotogalerij , het gebruik van mijn agenda en mailing maak ik gebruik studiomanagement. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. Klik Hier   

Delen van persoonsgegevens met derden

Leonie vanden Udenhout fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leonie van den Udenhout Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomt:

 • studio management
 • Social media
  We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Leonie vanden Udenhout fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lonie vanden Udenhout fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 • Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweestaps authenticatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.

 • Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@leonievandenudenhoutfotografie.nl

 • Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hartelijk dank voor het lezen van deze privacyverklaring. Als je nog vragen hebt, dan kun je die stellen via info@leonievandenudenhoutfotografie.nl